Lidmaatschap

 

Lid worden
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door het inschrijfformulier volledig in te vullen en gaat in na goedkeuring van de Technische Commissie. Mocht als gevolg van uw eerdere lidmaatschap van een ijshockeyvereniging door de Nederlandse IJshockey Bond (IJshockey ) aan ons overschrijvingskosten in rekening worden gebracht, dan komen die te uwen laste. Hiervoor ontvangt u van ons een nota en deze zal per omgaande door u aan ons moeten worden betaald.

 

Het inschrijfformulier is hier te vinden  of kopieer de volgende regel: https://pr01.allunited.nl/club.php?section=ZMPANTERS&tmode=application1Proeftraining:
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen kunt u uitgenodigd worden voor een proeftraining. Aan de hand van de bevindingen van deze proeftraining én indien er plaats is binnen een team zal bepaald worden door de voorzitter van de Technisch Commissie in welk team u kunt plaatsnemen.

Wijzigingen doorgeven:
Als uw adres, telefoonnummer of e-mail adres wijzigt verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, via de e-mail, door te geven aan de ledenadminsitratie.

E-mail: ledenadministratie@panters.net

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 juni opgezegd worden. Dit kan bij het secretariaat per brief of per e-mail. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd blijft de gehele contributie verschuldigd.

Zegt u per e-mail op: Let er dan op dat u binnen 14 dagen een reactie per e-mail retour ontvangt van het secretariaat. Ontvangt u deze niet dan is uw e-mail niet aangekomen en uw opzegging niet geldig.  Indien voldaan is aan alle financiële verplichtingen en na inleveren van eventuele verenigingseigendommen wordt de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk per brief bevestigd. Deze heeft u nodig indien u bij een andere vereniging gaat spelen.  Bij het heraanmelden van leden binnen één jaar wordt €25,00 aan administratiekosten doorberekend.

E-mail: secretariaat@panters.net

Algemene voorwaarden
Elk lid verbindt zich aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat.

Contributie 2019-2020
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie van het verenigingsjaar dient voor 1 september te worden voldaan. Indien u kiest voor een automatische incasso dan wordt het lidmaatschap in 7 termijnen afgeschreven. Indien u niet tijdig voldaan heeft aan uw financiële verplichtingen dan wordt deelname aan de trainingen en wedstrijden ontzegd totdat de betaling is ontvangen.

Voor het seizoen 2019/2020 is de contributie als volgt:

Team Contributie
U08  € 651
U10  € 651
U12  € 809
U14  € 809
U16  € 809
Eerste divisie  € 809
Junioren  € 492
Bigfields  € 590
Storks  € 590
Untamed Panthers  € 344
Wild Panters  € 590
Goalie U08/U10 *)  € 431
Goalies *)  € 460

Betalingen kunt u doen aan: rekeningnummer NL67 INGB 0004351301 t.n.v. IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters.

* Een goalie kan in principe gebruik maken van een uitrusting van de vereniging. In dat geval betaalt u de volledige contributie.

Contributiebetaling
Indien men in enig verenigingsjaar na 30 juni lid is (of wordt) van de vereniging, dan dient men de vastgestelde contributie voor dat seizoen volledig te betalen.

De contributiebetaling kan op één van de volgende wijzen plaatsvinden:

  • Volledige bedrag in 1 keer, betaling dient voor 1 september te zijn bijgeschreven op de rekening van de Zoetermeer Panters.
  • Per automatische incasso: vanaf eind augustus wordt de contributie in 7 maandelijkse termijnen geïncasseerd.  Als een termijn niet geïncasseerd kan worden dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 10,--

Afwijkende betalingsafspraken kunnen uitsluitend met de penningmeester worden gemaakt en worden schriftelijk vastgelegd.

Vóór 1 september moet de contributie volledig zijn betaald of een machtiging voor automatische incasso zijn afgegeven. Is hier niet aan voldaan dan kan de toegang tot de trainingen en/of wedstrijden geweigerd worden.

Vanwege wanbetalingen in het verleden is in de Algemene Ledenvergadering van 2008 besloten om bij het niet nakomen van de betalingsverplichting(en) gebruik te maken van een gerechtsdeurwaarder. De hiermee samenhangende kosten zullen in rekening gebracht worden aan de wanbetaler. Ook openstaande NIJB boetes en/of transferkosten moeten voor 15 september zijn voldaan.

Boetes / transferkosten
Geldboetes die  de NIJB bij de vereniging in rekening brengt, als (aanvullende) tuchtmaatregel betreffende  een lid of vrijwilliger van onze vereniging, worden door de vereniging doorbelast aan de betreffende persoon.

Transferkosten die de NIJB bij de vereniging in rekening brengt bij het overschrijven van een nieuw lid, afkomstig van een andere vereniging, worden door de vereniging doorbelast aan die betreffende persoon.

Hiervoor ontvangt u van ons een nota en deze zal per omgaande door u aan ons moeten worden betaald.