Covid

Protocol wedstrijden van de ZMP in Silverdome.

 

We volgen het protocol van Silverdome zoals hieronder beschreven, de volgende opsomming dient als aanvulling op dit protocol gedurende wedstrijden. Deze bijlage is van kracht in ieder geval t/m 25 oktober 2020.

 

 1. Iedereen word geacht de maatregelen te kennen en na te leven.
 2. Het is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan voor begeleiders en publiek om plaats te nemen op de tribune of in de kantine/hotwings bar
 3. Per wedstrijd dienen de teambegeleiders van de ZMP 2 ouders aan te wijzen die toezien op naleving van de maatregelen. Ook ontvangen zij het bezoekende team en zijn aanspreekpunt.
 4. Bezoekend en thuisspelend team krijgen ieder toegang tot 2 kleedkamers en mogen douchen.
 5. Voor aanvang wedstrijd attenderen de Bench officials eventuele ouders op de regels mochten die op de tribune zitten,  sturen deze weg van de tribune. Met publiek op de tribune start er geen wedstrijd.
 6. Scheidsrechters hebben toegang tot 2 kleedkamers.
 7. 1 dag voor aanvang wedstrijd stuurt de teambegeleider het protocol en bijlage door naar het bezoekende team. Ook ontvangt de teamleider uiterlijk 1 dag voor aanvang wedstijd de presentieliijst.

 

CORONA PROTOCOL VERANTWOORD SCHAATSEN IN SILVERDOME

Update winterseizoen

Richtlijnen in de Accommodatie

Het betreden van het complex blijft voor eigen risico. De sportaccommodatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voorvloeien uit het betreden van het complex gedurende de Corona-crisis. Waarin dit protocol niet voorziet, blijven de algemene huurvoorwaarden SilverDome van toepassing.

Indien vanuit de overheid aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, kan dit worden protocol tussentijds worden aangepast c.q. uitgebreid. Voor eventuele staking van de ijsactiviteiten door Corona, zijn de richtlijnen van de (lokale) overheid en het RIVM leidend.

 • De algemene Hygiëneregels zijn van toepassing. Deze hangen bij de ingang van de sportaccommodatie.
 • Bezoekers dienen binnen de accommodatie – naast het ijs- 1,5 meter afstand te houden.
 • Op het ijs geldt een richtlijn van maximaal 30 personen. Voor recreatief gebruik kunnen in
 • overleg met SilverDome uitzonderingen worden gemaakt bij jeugdactiviteiten.
 • Deelnemersregistratie blijft ten alle tijden verplicht.
 • Deelnemersregistratie is voor alle bezoekers verplicht, zodat deze gegevens beschikbaar zijn
 • voor eventueel noodzakelijk contactonderzoek alsmede het controleren van de aantallen bezoekers. Huurders dragen zorg voor een juiste registratie hiervan middels de door SilverDome beschikbaar gestelde registratieformulieren.
 • Iedere huurder stelt één begeleider c.q. coördinator naast het ijs aan, die de contacten met de ouders zal onderhouden en als aanspreekpunt naast het ijs fungeert voor hulp, coördinatie en noodgevallen.
 • Ijsgebruikers hebben 20 minuten voor aanvang toegang tot de ijshal
 • Kleedkamers en douches blijven ook tijdens het winterijs tot nader order gesloten. Thuis omkleden en douchen blijft het uitgangspunt. Er worden plekken aangewezen voor het aantrekken van specifieke sportoutfits, zoals voor Ijshockey(keepers). Schaatsen kunnen langs de baan worden aangetrokken. Voor officiele wedstrijden kan in overleg tussen ijsgebruiker en SilverDome een uitzondering worden gemaakt onder strikte voorwaarden.
 • Bij de entree’s Noord en West zullen desinfectiepunten worden opgesteld. Alle bezoekers dienen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren en worden geadviseerd hierna handschoenen aan te trekken.
 • Warming up dient op het buitenterrein plaats te vinden of aangewezen plekken door de ijsmeester.
 • Trainingsgroepen krijgen een vaste entree toegewezen om de accommodatie te betreden, te weten ingang Noord of West, waarvandaan looproutes richting het ijs zijn uitgezet. Betreden van het ijs gebeurt via de lange zijden van het ijs (A=Noord-Oost Zijde en B= West-Zuid zijde); de eerste groep betreedt en verlaat via de A zijde het ijs en de volgende groep via de B zijde.

 

 • Ouders/verzorgers/bezoekers worden verzocht buiten de (klapdeuren) van de ijshal te wachten, bij voorkeur in de Sportsbar. Publiek is vooralsnog niet toegestaan.
 • De Sportsbar in SilverDome is op gezette tijden geopend en worden de coronaregels voor de horeca gehanteerd.
 • De ijshal dient na het ijsgebruik te worden verlaten
 • De ijsmeester zal –op gepaste afstand- toezicht houden op naleving van de regels en kan
 • gebruikers die zich niet houden aan de (hygiëne)regels de toegang tot de accommodatie
 • ontzeggen.
 • In de schoonmaak wordt extra en met regelmaat aandacht besteed aan de contactpunten,
 • zoals deurklinken e.d.

 

Richtlijnen op de IJsvloer

 • Begeleiders/coaches/ trainers worden geadviseerd om voor aanvang van de ijssessie een gezondheidscheck te doen bij alle deelnemers.
 • Op het ijs is (indien onvermijdelijk) normaal spelcontact voor alle leeftijden toegestaan. In zijn algemeenheid geldt het dringende advies om bij normaal sportcontact de 1,5 meter afstand aan te houden.
 • Op het ijs is een maximum van 30 personen toegestaan. Voor recreatief gebruik kunnen in overleg met SilverDome uitzonderingen worden gemaakt bij jeugdactiviteiten. Deelnemersregistratie blijft ten alle tijden verplicht.
 • Groepen mogen het ijs uitsluitend betreden na toestemming/ signaal van de ijsmeester, na het dweilen van de ijsvloer.

Richtlijnen Voor de sporters/ begeleider/trainers

 • Houd 1,5 meter afstand buiten het ijs.
 • Betreed niet eerder dan het aangegeven tijdstip de ijshal (20 minuten voor aanvang van de
 • ijssessie)
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
 • keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Schud geen handen.
 • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, sticks,
 • bidons, handschoenen, etc.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Ga voorafgaand aan de ijssessie thuis naar het toilet!
 • Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
 • Verlaat na het sporten de accommodatie.